naglowekSM2019_ver02.png

PROGRAM KONFERENCJI| CONFERENCE PROGRAM

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian i uzupełnień w programie

Piątek, 29 marca 2019 r. | Friday, March 29, 2019

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Sala konferencyjna Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Children's Hospital of Warsaw Medical University
63A Zwirki i Wigury Street, PL 02-091 Warsaw, Poland

 

Oprócz wykładów specjalistów od tematyki SM z kraju w programie konferencji przewidziane są wystąpienia zaproszonych ekspertów zagranicznych. Program może zawierać oznaczone wydarzenia sponsorowane. Organizatorzy planują zapewnienie tłumaczenia symultanicznego w czasie trwania konferencji

Programme with English simultaneous translation

 

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie | Opening and welcome address

Prof. Sergiusz Jóźwiak, Prof. Barbara Steinborn    

 

10.15 - 12.00 Sesja I. Obraz kliniczny stwardnienia rozsianego| 1st Session. Clinical manifestations of MS

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Prof. Konrad Rejdak

10.15-10.35   Prof. Sergiusz Jóźwiak - Odmienności obrazu klinicznego SM u dzieci i dorosłych | Differences in clinical presentation of MS in children and adults
10.35-11.05   Prof. Konrad Rejdak - SM i NMO – podobieństwa i różnice | MS and NMO – similarities and differences
11.05-11.25   Prof. Zdzisław Maciejek - Zapalenie nerwu wzrokowego - i co dalej? | Optic neuritis – and what’s next?
11.25-11.45   Dr n. med. Izabela Kaczmarek - Zaburzenia funkcji poznawczych w SM u dzieci i młodych dorosłych | Cognitive dysfunctions in children and young adults with MS
11.45-12.00   Dyskusja | Discussion  

 

12.00 - 13.00    Lunch i sesja posterowa | Lunch and poster session

 

13.00 - 14.45 Sesja II. Diagnostyka stwardnienia rozsianego| 2nd Session. Diagnostics of MS

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Barbara Steinborn, Prof. Adam Stępień

13.00-13.30   Prof. Barbara Kornek, Medical University of Vienna - Biomarkers in pediatric MS
13.30-13.50   Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk - Diagnostyka różnicowa neuroboreliozy i SM | Differential diagnosis of Lyme disease and MS
13.50-14.10   Prof. Jacek Losy - Demielinizacja OUN związana z przeciwciałami anty MOG | CNS demyelination associated with anti-MOG antibodies
14.10-14.30   Prof. Jerzy Kotowicz - Znaczenie badania potencjałów wywołanych | The role of evoked potentials
14.30-14.45   Dyskusja | Discussion  

 

14.45 - 15.05   Przerwa kawowa | Coffee-break

 

15.05 - 16.15 Sesja III. Leczenie stwardnienia rozsianego| 3rd Session. Treatment of MS

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Sergiusz Joźwiak, Prof. Konrad Rejdak

15.05-15.35   Prof. Brenda Banwell, Children’s Hospital of Philadelphia - New drugs for pediatric MS - clinical studies and current status
15.35-15.55   Prof. Barbara Steinborn - Badanie PARADIGMS a rzeczywista praktyka kliniczna | PARADIGMS project and clinical practice
15.55-16.15   Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Aktualna sytuacja w programach lekowych | Current status of treatment availability

 

16.15 - 16.45  Wyzwania i nowe potrzeby w programach lekowych - dyskusja | Drug availability - challenges and needs - discussion

Prof. Danuta Ryglewicz - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neurologii | National Consultant in of Neurology

Dr hab. Ewa Emich-Widera, prof. nadzw. ŚUM - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neurologii Dziecięcej | National Consultant in Child Neurology

 

16.45 - 17.05   Przerwa kawowa | Coffee-break

 

17.05 - 18.25 Sesja IV. Pacjent z SM – niezaspokojone potrzeby | 4th Session. Patient with MS – unmet needs

Przewodniczący sesji | Chairpersons: Prof. Jerzy Kotowicz, Dr n. med. Jacek Zaborski

17.05-17.25   Dr hab. Waldemar Brola, prof. nadzw. UJK - Rejestry SM i ich rola dla poprawy opieki  nad pacjentem | MS registers and their role in the improvement of patient’s health care
17.25-17.45   Dr hab. Mariusz Stasiołek, prof. nadzw. UM w Łodzi - Objawy niepożadane przy stosowaniu leków w SM - jak prowadzić terapię? | Side effects of MS drugs – how to manage the therapy?
17.45-18.05   Dr n. med. Izabela Kaczmarek - Sytuacja pacjenta na styku dziecko - dorosly | Patient's situation in childhood and adulthood
18.05-18.25   Dyskusja | Discussion  

 

18.25-18.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji | Summary and closing

Prof. Sergiusz Joźwiak, Prof. Barbara Steinborn  

 

Plakaty elektroniczne I E-posters

1. Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży
Magdalena Konop, Katedra Psychoterapii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

2. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym leczeni w Oddziale Neurologii Dziecięcej ZSM w Chorzowie w latach 2013- 2019 | Patients with MS treated in Pediatric Neurology Department of General Hospital in Chorzów
Danuta Stettner, Magdalena Dudzińska, Marcin Chyra, Elżbieta Piasecka- Frąc, Teresa Kleist, Magdalena Kwiatkowska- Gruca

3. Stwardnienie rozsiane o wczesnym początku zachorowania – odrębności początkowego przebiegu klinicznego choroby i postępu niepełnosprawności pacjentów.
Małgorzata Rzepińska¹, Łukasz Rzepiński²
1. Oddział Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2. Klinika Neurologiczna 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

 

Uczestnicy konfrencji otrzymują za udział 6,5 punktu edukacyjnego